miércoles, 20 de febrero de 2008

ACTA 13.12.07


ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 13 de desembre de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Esteve Morros, president accidental de la Comissió.
Assisteixen: Teresa Minguijón, Jodi Cubota, Valentin Montaña, Joaquim Grillo i Jordi Pagès que actua de secretari accidental.
Assisteix com a convidat Eduard Soler, de Limonium.
Disculpen la seva absència: Miquel Martínez, Eva Pintado, Robert Pons, Jordi Riambau, Carles Rico i Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 22 de novembre de 2007.
S’aprova l’acta amb dues esmenes:
Cal fer constar la no assistència de la regidora de Turisme.
Cal fer constar que l’acte està organitzat pel Centre d’Estudis Sinibald de Mas.

2.Informació de la Comissió Permanent.
Es posposa per falta de temps.
Proposta d’articles pel proper butlletí.
Es posposa per falta de temps.

3.Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
Es posposa per falta de temps.

4.Projecte itinerari per la zona rural de Torredembarra.
El representant de Limonium, Eduard Soler, exposa àmpliament sobre els plànols elaborats per l’empresa tot un seguit de detalls com camins tallats, camins trencats, simbologia, etc.
Els plànols exposats detallen les barraques de pedra seca, les parcel·les interessants per diferents motius (tipus de cultius, tipus d’arbrat, camins, ...) i nous itineraris proposats.
El plànol, el 5.1, detalla les propostes de nous itineraris, que són revisats un per un per tots els membres de la comissió.
Els plànol 6.1 i 6.2 proposen les actuacions a realitzar.
A continuació Eduard Soler amplia els continguts de tota la memòria.
Esteve Morros proposa revisar a peu per membres de la comissió els 4 itineraris proposats.
La comissió fa constar l’aprovació general del projecte i es marca com a termini el primer trimestre del 2008 per fer la revisió i tancar el projecte.

5.Qüestions sobrevingudes.
Joaquim Grillo proposa realitzar un inventari de les sínies existents actualment dins del terme municipal, s’accepta per la comissió i s’acorda deixar pendent el tema fins que s’acabi el projecte dels itineraris realitzant-lo a continuació.
Jordi Pagès informa de l’acte del proper diumenge 16 de desembre de lliurament d’obsequis als senyors Antoni Sastre i Salvador Arall per les feines fetes a la barraca de pedra seca. Els membres de la comissió recolzen la proposta i es concreten els termes.

6.Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president accidental// El secretari accidental


Esteve Morros// Jordi Pagès

miércoles, 13 de febrero de 2008

Convocatòria sessió 14/02/08

Benvolguts i benvolgudes,

Queda convocada la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal pel proper dijous 14 de febrer de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 13 de desembre de 2007.
2.Informació projecte itinerari per la zona rural de Torredembarra.
3.Informació de la Comissió Permanent.
4.Informació sobre els horts ecològics dels jubilats.
5.Proposta d’articles pel proper butlletí.
6.Qüestions sobrevingudes.
7.Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió

Miquel Martínez Voltas
Torredembarra, 13 de febrer de 2008