jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 03/12/08

Convocatòria sessió 03/12/08


Benvolguts i benvolgudes,

Queda convocada la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal pel proper dimecres, 3 de desembre de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 12 de juny de 2008.

2. Proposta d’exposició de construccions de pedra seca.

3. Neteja de camins.

4. Informació sobre el projecte de desenvolupament d’itineraris rurals.

5. Qüestions sobrevingudes.

6. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió


Miquel Martínez Voltas

Torredembarra, 1 de desembre de 2008.

Convocatòria sessió 12/06/08


Benvolguts i benvolgudes,

Queda convocada la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal pel proper dijous 12 de juny de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra amb la l’assistència de la Regidora Sra. Montserrat Gassull.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 8 de maig de 2008.

2. Informació de la Comissió Permanent.

3. Informació sobre l’itinerari rural.

4. Proposta d’articles pel proper butlletí.

5. Qüestions sobrevingudes.

6. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la ComissióMiquel Martínez Voltas

Torredembarra, 10 de juny de 2008.

Acta sessió 08/05/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 8 de maig de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Miquel Martinez president de la Comissió.

Assisteixen: Teresa Minguijon, Esteve Morros i Elisenda Forés que actua de secretària.

Disculpen la seva absència: Valentin Montaña.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 10 d’abril de 2008.

S’aprova l’acta afegint una esmena al final del punt: "La regidora es compromet a mantenir una reunió amb la comissió en el moment en que disposi d’informació més concreta d’aquest projecte comarcal, cosa la qual creu que això pot succeir abans de la propera reunió de la Comissió"
2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que en la propera reunió de la comissió permanent es tractarà sobre la preparació del plenari. Es proposa que un dels punts a tractar de manera especial en aquest plenari sigui el treball del CMST sobre el PEMU.

3. Revisió de les condicions dels horts per a persones jubilades.

S’informa de les obres que s’estan realitzant en l’espai de Can Dània: neteja de l’espai, acondicionament de la zona on s’han enderrocat els edificis amb perill de caure i la construcció dels habitacles per a les eines de cada jubilat.

També s’exposa que és voluntat de la regidoria de medi ambient l’arranjament de la bassa i l’acondicionament del pou que servirà, també, per regar el jardí botànic mediterrani que es projecta en la zona verda situada al costat del cementeri.

Es planteja la modificació del reglament d’usos dels l’hort atenent que fa cinc anys de la seva elaboració i aprofitant totes les millores de l’espai. S’insisteix des de la comissió que caldria que la concessió fos renovable, tot i que condicionada al compliment de les normes establertes en el propi reglament.

La secretària es compromet a lliurar als i les membres de la comissió l’esborrany del reglament abans de la propera reunió de la comissió.

4. Informació sobre construccions de pedra seca.

El consell proposa mantenir i restaurar la sínia que hi ha en la zona del pinar protegit del pla parcial Muntanyans II i demana conèixer si aquesta sínia està en terreny públic o privat. Pel que fa a la que es manté al costat del pas soterrat caldria, també, restaurar-la correctament. El Consell considera que seria millor restaurar alguna de les sínies existents enlloc de fabricar-ne una de nova amb les peces resultants dels enderrocs de les sínies existents.
5. Proposta d’articles pel proper butlletí.

Es proposa convocar la comissió de comunicació el més aviat possible.
6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

La comissió demana a l’Ajuntament si pot fer una certificació amb el preu de construcció de marge de pedra seca en les unitats adients, d’acord amb l’estudi que va fer Limonium sobre l’itinerari rural, per exemple, i el lliuri al Sr. Salvador Arall.

Es prega retornar les reunions a dilluns.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president La secretària
Miquel Martínez Elisenda Forés

Acta sessió 10/04/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 10 d’abril de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Valentin Montaña, que actua de substitut del president de la Comissió.

Assisteixen: Teresa Minguijon i Elisenda Forés que actua de secretària.

Assisteix com a convidada la regidora de Turisme, Montserrat Gasull.

Disculpen la seva absència: Miquel Martínez Voltas, Esteve Morros i Jordi Riambau.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 14 de febrer de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que en la passada reunió de la Comissió permanent es va debatre sobre el paper que pot tenir el CMST en el procés de participació ciutadana dels PEMUs de Baix Mar i Nucli antic.
3. Presentació del projecte rural a la regidoria de Turisme.

S’exposa el projecte d’itineraris rurals elaborat per Limonium com un encàrrec de la regidoria de medi ambient a la regidora de Turisme i aquesta es compromet a incorporar aquest treball, en la mesura de les seves possibilitats, en el projecte més ampli que s’està treballant a nivell del Baix Gaià. La regidora exposa que la Generalitat està disposada a donar suport a aquest projecte més gran, que fa poc es va presentar al Consell Comarcal del Tarragonès, i que podria compta amb poder incorporar la proposta de Torredembarra.

La comissió posa a disposició de la regidoria de turisme el treball que va impulsar i s’agraeix la seva presència.

4. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’ajorna aquest punt.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

Els membres de la comissió presents plantegen la possibilitat de retornar les reunions a dilluns. La propera reunió es plantejarà la possibilitat d’aquest canvi.

Valentin Montaña i Teresa Minguijon fan constar que no han estat trucats per telèfon per participar en la comissió i que seria convenient que es truqués tothom, independentment que tinguin o no correu electrònic.

Valentin Montaña exposa que té coneixement que els jubilats han rebut un curset per fer conreus ecològic i no compleixen les recomanacions rebudes en el mateix. Se’ls recordarà aquest fet. La secretària es compromet a aportar a la propera reunió de la comissió la proposta de reglament que s’està preparant des de la regidoria per debatre-ho en la propera reunió.
Valentin Montaña prega que estudiem en una propera reunió la problemàtica que té el propietari de la caseta de pedra seca que hem reparat.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El president accidental La secretàriaValentin Montaña Elisenda Forés

Acta sessió 14/02/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 14 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Miquel Martínez president de la Comissió.

Assisteixen:Jordi Cubota, Teresa Minguijon i Elisenda Forés que actua de secretària.

Assisteix com a convidat Eduard Soler, de Limonium.

Disculpen la seva absència: Esteve Morros, Eva Pintado.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 13 de desembre de 2007.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació projecte itinerari per la zona rural de Torredembarra.

Eduard Soler assisteix a la reunió per rebre els comentaris de la comissió de treball. La comissió lliura unes correccions escrites a mà i comenta que s’han perdut en dos itineraris de tres amb les indicacions lliurades per l’empresa Limonium. Eduard Soler comenta que el motiu és que en un dels itineraris s’ha perdut un tros de camí que antigament havia existit i que els pagesos, el seu dia, es van fer seu conreant-lo i ara s’ha abandonat. Caldria recuperar aquest camí. L’altre camí on els membres de la comissió s’han perdut, el representant de Limonium comenta que hi ha un lloc on està enverdissat i caldria desbrossar-lo per poder-lo recuperar. Ambdues propostes de recuperació estan incloses a la memòria així com la senyalització que afavoriria l’itinerari. En alguns d’aquests cassos, cal tenir present que són espais que estan fora del terme municipal de Torredembarra, però te sentit mantenir-los perquè afavoreix el circuït.

La comissió demana incorporar alguns elements que no han estat contemplats en el recorregut, i el representant de Limonium comenta que les incorporarà i farà les fitxes corresponents per donar per tancat el treball.

També se li demana canviar el nom del camí del "Toro" per camí del "Moro" que és com es coneix localment aquest camí.

Jordi Cubota s’ofereix com a enllaç per aclarir a Limonium tots aquells dubtes que els vagin sorgint de les apreciacions lliurades per part de la comissió.

Abans de final de mes Limonium lliurarà tres còpies a la regidoria amb les apreciacions que ha fet el Consell.

S’acorda demanar com a comissió promotora d’aquest estudi una reunió, en dimecres al matí, un cop es tingui el treball, amb la presidenta del patronat de Turisme per presentar-li el projecte i explicar-li alguns dels objectius de futur. S’acorda fer una reunió prèvia informal per preparar-la.
3. Informació de la Comissió Permanent.

Valentin Montaña comenta que va exposar a la comissió la problemàtica dels abocaments. Es proposa fer una proposta de moció per a la propera reunió. El Valentín l’aportarà la propera reunió.

Teresa Minguijón exposa l’estratègia que es va proposar en el decurs de la reunió de la comissió permanent per afavorir la participació ciutadana en el desenvolupament dels PEMUs de Nucli antic i Baix a Mar. Atenent la importància del tema, es convocarà una reunió amb totes les comissions de treball del CMST com a màxim promotor de la participació ciutadana, abans d’acabar el mes de febrer. En principi s’està treballant per fer-la conjuntament amb la comissió de medi urbà. Resta la confirmació dels redactors de l’estudi.
4. Informació sobre els horts dels jubilats.

Es dona comptes dels treballs de neteja que s’estan duent a terme en els horts dels jubilats, per fases. S’informa que la neteja de l’hivernacle té com a finalitat condicionar-lo per a usos municipals. Cal acabar de condicionar la bassa per poder treure l’aigua del pou per regar els horts, la neteja al voltant de l’hivernacle i el condicionament de la rasa, així com l’extracció d’aigua del pou.

També s’informa que s’està duent a terme un curs de formació, durant tres divendres pel matí i que hi ha la intenció de modificar el reglament de funcionament dels horts, amb la col·laboració del Consell Municipal de Sostenibilitat. La Comissió demana la compareixença del regidor per informar dels canvis que es pensa dur a terme en els horts en una propera reunió.

5. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’informa que mensualment tenim espai al Som-hi, concretament una pàgina. La comissió proposa passar l’estudi de Limonium el proper mes.

6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

Es prega que es busqui la manera que les finques que hi ha a l’entrada del poble estiguin netes, fent la neteja a nivell municipal i passant les despeses als propietaris, si s’escau.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22hores.


El president La secretàriaMiquel Martínez Elisenda Forés

miércoles, 7 de mayo de 2008

Convocatòria sessió 08/05/08

Benvolguts i benvolgudes,

Queda convocada la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal pel proper dijous 8 de maig de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 10 d’abril de 2008.

2.Informació de la Comissió Permanent.

3.Revisió de les condicions dels horts per a persones jubilades.

4.Informació sobre construccions de pedra seca.

5.Proposta d’articles pel proper butlletí.

6.Qüestions sobrevingudes.

7.Precs i preguntes.


Atentament,

El president de la Comissió


Miquel Martínez Voltas

Torredembarra, 6 de maig de 2008.