miércoles, 10 de octubre de 2007

Convocatòria del 11.10.07

Benvolguts i benvolgudes,
Queda convocada la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal pel proper dijous 11 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 25 de juny de 2007.
  2. Nomenament del/la president de la Comissió.
  3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
  4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
  5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
  6. Informació sobre l’estudi rural de Limonium.
  7. Informació sobre el Parc de Pedra Tosca d’Olot.
  8. Precs i preguntes.

Atentament,
El vicepresident de la Comissió

Miquel Martínez Voltas
Torredembarra, 4 d’octubre de 2007

jueves, 9 de agosto de 2007

Acta del 25.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 25 de juny 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Miquel Martínez.
Assisteixen: Teresa Minguijón, Jordi Cubota, Valentin Montaña i Esteve Morros que fa de secretari, i Montse Fuguet de Limonium com a convidada.
Disculpen la seva absència: Eva Pintado, Elisenda Forés i Jordi Riambau.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 28 de maig de 2007.
S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat
Es presenta Eva Parra com a persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol s’espera la incorporació d’una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment la variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes dues persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball.

El Sr. Esteve Morros pregunta perquè vindran dues persones a les comissions. S’explica que l’Elisenda Forés és la secretaria del CMST i aixeca les actes i fa les convocatòries. L’altra persona que assistirà a les reunions farà el seguiment de les comissions, sobre dubtes, propostes, etc.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió de treball, que s’adjunta en annex, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que, llavors, el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i compondrà les butlletes de votació per votar les propostes aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

Les propostes escollides per la comissió són les següents:

- Localització i neteja periòdica dels abocadors il·legals.
- Protegir i mantenir les actuals zones forestals, agrícoles i ramaderes i les seves capacitats. Cercant i aplicant formules legals corresponents per protegir i mantenir les actuals zones forestals.
- Delimitació clara de la zona pública del pins del Canyadell.

4. Informació sobre l’estudi del Medi Rural
Es presenta una representant de l’empresa encarregada d’efectuar l’estudi sobre el medi rural a Torredembarra. Els membres assistents a la comissió comenten que no han rebut cap tipus d’informació detallada del projecte i al no tenir els plànols no poden fer res. És per aquest motiu que demanen a l’empresa una esborrany de l’informe definitiu amb els plànols i els itineraris per poder treballar-ho. La representant de Limonium respon que no sap si les condicions del contracte inclouen fer un informe més complert.

La comissió fa una queixa formal perquè la persona encarregada d’explicar en aquesta comissió el projecte no en sap res.

Fan constar que a l’anterior reunió l’Eduard Soler va portar un plànol que no estava acabat.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’ajorna aquest punt.

6. Precs i preguntes.
Es pregunta quins usos públics tenen les instal·lacions de Cal Bofill, i per què no es pot fer servir la sala de conferencies. Volen fer constar que no s’ha de mirar l’estètica sinó prioritzar la utilitat de la sala. I és per aquest motiu que preguen que es pugui fer servir la sala de nou tot i el seu estat actual.

S’acorda que a la pròxima comissió un dels punts del dia sigui, coordinació de les tasques a efectuar amb el Patronat de Turisme i el Patronat de Cultura.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.45 hores.

El president /// El secretari


Miquel Martínez /// Esteve Morros

Acta del 28.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 28 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Miquel Martínez, vicepresident de la comissió en absència justificada del president Lluís Suñé.
Assisteixen: Jordi Cubota, Elisenda Forés, Eva Pintado, Valentin Montaña, Teresa Minguijon i Esteve Morros que fa de secretari.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 26 de març de 2007.
S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Una de les propostes seria mantenir com a president del CMST a l’alcalde i a la presidència de les comissions destinar-hi una persona escollida dins la comissió i demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball quan l’ordre del dia ho reclami dels regidors que estiguin implicats en la gestió de l’àrea. En aquesta comissió es proposen als regidors de Turisme, Medi Ambient, Governació i Obres i Serveis. També és important que l’equip de govern prengui consciència del caràcter d’òrgan consultiu no vinculant que té el CMST.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretària tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. Pel que fa al local propi, diferent de les dependències del Castell, que algunes comissions han reclamat, es considera que no cal.

Les funcions de la comissió permanent també caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria incloure com a punt de cada comissió “informació de la permanent” i en aquesta comissió, “informació de les comissions de treball”.

Preocupa a la comissió el compliment de les mocions i el seguiment dels acords. S’informa de la consecució de la subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana.

Com a tema específic de la comissió hi ha el tema de la neteja d’abocaments incontrolats en la zona rural, que no s’ha pogut solucionar en aquesta legislatura passada.

En la permanent del mes de juny es debatran les propostes i es designarà una comissió que es reunirà amb el nou equip de govern, un cop constituït.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.30 hores.

El vicepresident /// El secretari

Miquel Martinez /// Esteve Morros

Acta del 26.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 26 de març de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Miquel Martínez, vicepresident de la Comissió.
Assisteixen: Valentín Montaña, Teresa Minguijón, Eva Pintado, Jordi Cubota, Elisenda Forés i Esteve Morros que fa de secretari.
Eduard Soler com a convidat per a explicar el punt 2 de l’ordre del dia.
Disculpen la seva absència: Jordi Riambau i Lluís Suñé.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 26 de febrer de 2007.
S’ aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació sobre el Projecte Rural de Limonium s.c.p.
Eduard Soler comença la seva exposició presentant un plànol, que la comissió rebrà en format pdf tant aviat com Limonium el lliuri a la regidoria de medi ambient. També es lliura un exemplar en paper amb el reportatge fotogràfic, organitzat per temes, (arbres, casetes, camins, elements lligats a l’aigua, masos, trones i marges de pedra seca i vegetació mediterrània).

Per a poder observar el màxim d’elements es proposaran diverses rutes. El mapa en pdf contindrà els camins que són transitables i permetin veure el màxim d’elements rurals al llarg del seu recorregut. En el seu moment, de cada element que caldrà destacar, es farà una fitxa i un pressupost per a senyalitzar les rutes.
Consultant el cadastre es podria detectar si els camins són públics o no. Es podria fins i tot veure si alguns camins públics s’han perdut perquè s’han privatitzat.

Caldria incorporar tot allò que la Comissió consideri que no s’ha considerat en l’estudi. El plànol es pot enviar abans de setmana santa.

Eduard Soler explica que li manca encara el catàleg de barraques i el plànol del cadastre que s’ha demanat, respectivament, a Urbanisme i Cadastre. Aquest darrer, caldria que estigués en format digital.

3. Informació sobre els Horts Ecològics.
S’ exposa a la comissió la llista d’espera actualitzada i s’exposa l’existència de dos parcel·les lliures. S’atorguen, per aplicació de barem, a Fernando Garcia i Fernando Bechini. Si no accepten, es proposa assignar les parcel·les a les dues persones següents a la llista que s’ha obtingut amb l’aplicació del barem i que s’adjunta en annex.

La secretària del CMST exposa a la comissió les irregularitats observades al horts, entre les quals destaca l’ocupació de l’ hivernacle per part dels concessionaris dels horts. S’acorda fer una reunió o enviar una notificació als usuaris dels horts en el sentit que evitin ocupar cap espai dins l’ hivernacle pel perill que suposa el seu estat. S’acorda fabricar i instal·lar un cartell anunciant el perill. Es proposa fer una reunió amb representants de la Fundació Onada per a aconseguir espai de l’ hivernacle i que retirin els vidres trencats si l’equipament és de la seva propietat. Si no ho és, és necessari que l’ Ajuntament procedeixi a l’arranjament de l’ hivernacle per a evitar el perill, principalment de caiguda de vidres.

S’acorda fer una moció sol·licitant l’ampliació dels horts en l’espai de davant de Can Dània i vallar l’espai. L’esborrany el farà Eva Pintado.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Hi ha l’article del Valentín Montaña sobre la calçotada i l’ Esteve Morros es compromet a fer-ne un sobre el curs d’ astronomia.

5. Precs i preguntes.
Jordi Cubota pregunta sobre les obres de fusta de la Platja del Canyadell, qui l’ha executat i pagat. Es respon que la regidoria d’ Obres i Serveis.
Es prega, doncs, senyalitzar més adequadament la platja per a augmentar el coneixement de la mateixa.

Pregunta també sobre el tema dels abocadors i es comenta que es va proposar incloure una partida en els pressupostos com a proposta de la comissió en el procés de Pressupostos participatius. Es demana que s’ esbrini si s’ha inclòs als pressupostos i que algú se’n faci càrrec de controlar les recollides. Ell mateix es proposa per ajudar en les tasques de control.

Es prega fer algun acte a la zona verda del Canyadell, que cada cop hi ha més gespa ocupant la zona pública i no està delimitada la zona pública de la privada.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.

El vicepresident /// El secretari


Miquel Martínez /// Esteve Morros

martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 26.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 26 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Miquel Martinez, vicepresident de la Comissió de Medi Litoral, en absència del president.
Assisteixen: Valentin Montaña, Jordi Riambau, Eva Pintado i Eli Forés que fa de secretària.
Disculpen la seva absència: Maria Teresa Minguijon i Esteve Morros

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 29 de gener de 2007.
S' aprova l' acta amb les següents esmenes: Valentin Montaña vol que s' inclogui que va preguntar perquè al camí de l' arbossarà hi ha llambordes i perquè encara se'n posen en les zones rurals.

A precs i preguntes també es va comentar que al camí del Molí hi ha tot l' asfalt aixecat damunt els murs de pedra seca per efecte de la rasa i que es pregava arranjar-ho el més aviat possible.

En relació a l' abocament de darrera el mini- pavelló, cal que consti que ja s' ha cobert un cop enlloc de netejar-lo i que ara torna a haver-hi restes de construcció de nou.

Cal, també, afegir el nom i cognoms de les persones que intervenen, ja que es pot prestar a confusió.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' informa que ja està acabat aquest butlletí, que inclou un article de camins de l' Esteve Morros, proposat per la comissió i que cal pensar en algun article per al següent.

S' acorda que l' Esteve Morros torni a fer un article, aquest cop sobre el curs d' astronomia i s' acorda que Valentín Montaña faci un article sobre la calçotada, si és que l’arribem a fer el dia 18 de març.

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
S' informa dels premis per aquest any, que contemplen dotació econòmica de 300 euros per a cada modalitat. Atenent que la presentació de convocatòries és el dia 2 d'abril, s' acorda fer la proposta el més aviat possible.

La comissió proposa, un any més, que s' atorgui el premi al pagès més jove que viu de la terra, en l' àmbit de la sostenibilitat social. També es proposa a Salvador Arall i Antoni Sastre com a propietari de la caseta de pedra seca i com a mestre de pedra seca, respectivament, per la seva tasca de preservació de la caseta de pedra seca reconstruïda per la comissió de medi rural, agrícola i forestal, en l' àmbit de la sostenibilitat ambiental.

Es proposa al Miquel Martínez com a representant de la comissió en el jurat.

4. Pressupostos participatius 2008.
S' informa de la tasca duta a terme per la comissió d' economia i pressupostos participatius en el sentit de treballar com obrir el procés a la ciutadania. Es fa molt èmfasi en el retorn de la informació. En la reunió del mes de març la comissió haurà de fer un llistat de prioritats en el seu àmbit per a l' any 2008. Aquesta proposta, juntament amb la que faran la resta de comissions, serà la que es farà arribar a la ciutadania.

S' informa que es treballarà per confeccionar uns dossiers per a facilitar la participació en els centres docents, però de cara al curs vinent.

S' informa de la subvenció que s' ha demanat al Departament d' Interior, Relacions Ciutadanes i Participació per a donar suport a aquest procés, com l' any passat, però aquest any inclouria el treball necessari per a donar suport, també, a la resta del CMST i elaborar els dossiers dels centres docents.

5. Precs i preguntes.
Miquel Martínez pregunta sobre els horts ecològics buits. Informa que continua vacant l'hort de Francesc Mercadé. El de l'Anselm Pijuan es va atorgar a una persona que només s'ha presentat tres cops. El del costat de Miquel Martinez, el que es va atorgar al Sr. Ramon, està sense conrear perquè aquest senyor ha deixat de venir per qüestions de salut. Ha dit que tornarà la clau. Cal que es reclamin les claus i es substitueixin aquestes persones per evitar que hi creixin les males herbes i que aquestes s' introdueixin en els camps veïns.
Es prega, també, fer una carta a totes les persones que tenen hort recordant-los que el que es planta és per consum propi, no per a ser comercialitzat i que facin el rec gota a gota. S' acorda que es duguin a terme inspeccions periòdiques.

Jordi Riambau demana si se sap alguna cosa de l' ermita de la Sort, una pregunta que es va fer en la passada reunió. S' informa que no se' n sap res.

Es prega l' assistència a la propera reunió al procés participatiu del dia 13 de març, sobre la conca del Gaià-Francolí, tot recordant que cal fer aportacions en el camp de la hidrologia local. Es reparteix el material que ens han lliurat des de l' Agència Catalana de l’ Aigua.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El vicepresident /// La secretària accidental


Miquel Martinez /// Elisenda Forés

Acta del 29.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 29 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la Comissió Lluís Suñé, President de la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell Municipal de Sostenbilitat.
Assisteixen: Joan Llos, Valentín Montaña, Miquel Martínez, Ma. Teresa Minguijon, Jordi Riambau, Jordi Cubota, Míriam Solé i Esteve Morros que fa de secretari.
Excusa l’absència Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 27 de novembre de 2006.
S’aprova l’acta del dia 27 de novembre amb una esmena en el punt 2 on ha de constar que l’ Esteve Morros redactarà un article.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
L’ Esteve Morros s’ofereix a redactar l’article titulat “camins”.

3. Projectes de treball per a l’any 2007.
El Lluís Suñé explica que hi ha col·lectius que reclamen la recuperació de la “via morta” i fer xarxa amb els municipis del voltant. A través del Consell Comarcal s’ha posat en contacte amb municipis del Baix Gaià, Tarragonès i Baix Camp per negociar una xarxa de camins coneguda com a “via verda”. Des del Consell Comarcal es pretén la recuperació de camins i alhora unificar estètiques i que hi hagi una coordinació. S’ han demanat subvencions per tal de poder dur a terme aquest projecte.
Comenta que de Limonium no se’n sap res i que abans d’acabar l’any havien de presentar el projecte. Seria interessant tenir el projecte per quan arribi el moment de poder-lo executar.

La Comissió reclama el projecte d’arranjament de camins que es va encomanar a Limonium.

La Teresa Minguijón creu que independentment del projecte que hi ha pendent, Torredembarra pot començar amb l’ arranjament d’alguns camins mitjançant propostes. Proposa anar a veure camins i fer propostes per a executar-los. S’acorda fer una passejada el diumenge 11 de febrer a les 10 del matí, se sortirà de l’ IES Torredembarra que és on comença l’ itinerari 1.

El Valentin Montaña comenta que hi ha petits arranjaments prou importants que s’ haurien de fer.

El Lluís Suñé proposa revisar el primer itinerari.

L’ Esteve Morros creu que tota aquesta tasca s’hauria de coordinar amb Turisme.

El Valentin Montaña vol fer constar que la Comissió agraeix la tasca de difusió que ha fet Turisme però que hi ha un cert descontent de com s’ha portat la feina.

El Lluís Suñé comenta que l’encreuament d’informació entre el Patronat de Cultura, de Turisme i el Consell hauria d’estar coordinat i en tot cas Turisme hauria de promocionar i no executar.

La Comissió no està d’acord en què es va senyalitzar sense demanar opinió a la Comissió. Joan diu que hi ha un protocol de senyalització de la Generalitat.

El Miquel Martínez proposa arranjar el camí de la Sínia de Cabeces. El Lluís Suñé comenta que el Pla Parcial Sínia de Cabeces està aturat fins que no es solucioni el tema de la rasa.

Tothom està d’acord en què els camins que es trobin als plans parcials s’han de respectar al màxim possible.

5. Precs i preguntes.
El Valentin Montaña pegunta perquè al camí de l' Arbossarà hi ha llambordes i perquè encara se'n posen en les zones rurals.

Es comenta que darrera del minipavelló hi ha un abocador que ja s' ha cobert un cop enlloc de netejar-lo i que ara torna a haver-hi restes de construcció de nou.
El Jordi Cubota comenta la runa que hi ha als camins i que des de novembre hi ha una caravana abandonada al Camí Arbosserà. El Lluís Suñé respon que amb el nou contracte d’escombraries es vol contemplar la neteja d’abocaments als camins rurals així com també la neteja dels Muntanyans.

El Jordi Riambau pregunta si es respectaran les restes de l’ Ermita de la Partida de la Sort i es respon que s’haurà de preguntar.

També es comenta que al camí del Molí hi ha tot l' asfalt aixecat damunt els murs de pedra seca per efecte de la rasa i es prega arranjar-ho el més aviat possible.

El Miquel Martínez pregunta per la bomba dels Horts dels jubilats i se li contesta que encara no se’n sap res.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió essent les 21.30 hores.

El president /// El secretari


Lluís Suñé ///
Esteve Morros