jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 10/04/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 10 d’abril de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Valentin Montaña, que actua de substitut del president de la Comissió.

Assisteixen: Teresa Minguijon i Elisenda Forés que actua de secretària.

Assisteix com a convidada la regidora de Turisme, Montserrat Gasull.

Disculpen la seva absència: Miquel Martínez Voltas, Esteve Morros i Jordi Riambau.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 14 de febrer de 2008.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que en la passada reunió de la Comissió permanent es va debatre sobre el paper que pot tenir el CMST en el procés de participació ciutadana dels PEMUs de Baix Mar i Nucli antic.
3. Presentació del projecte rural a la regidoria de Turisme.

S’exposa el projecte d’itineraris rurals elaborat per Limonium com un encàrrec de la regidoria de medi ambient a la regidora de Turisme i aquesta es compromet a incorporar aquest treball, en la mesura de les seves possibilitats, en el projecte més ampli que s’està treballant a nivell del Baix Gaià. La regidora exposa que la Generalitat està disposada a donar suport a aquest projecte més gran, que fa poc es va presentar al Consell Comarcal del Tarragonès, i que podria compta amb poder incorporar la proposta de Torredembarra.

La comissió posa a disposició de la regidoria de turisme el treball que va impulsar i s’agraeix la seva presència.

4. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’ajorna aquest punt.

5. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

6. Precs i preguntes.

Els membres de la comissió presents plantegen la possibilitat de retornar les reunions a dilluns. La propera reunió es plantejarà la possibilitat d’aquest canvi.

Valentin Montaña i Teresa Minguijon fan constar que no han estat trucats per telèfon per participar en la comissió i que seria convenient que es truqués tothom, independentment que tinguin o no correu electrònic.

Valentin Montaña exposa que té coneixement que els jubilats han rebut un curset per fer conreus ecològic i no compleixen les recomanacions rebudes en el mateix. Se’ls recordarà aquest fet. La secretària es compromet a aportar a la propera reunió de la comissió la proposta de reglament que s’està preparant des de la regidoria per debatre-ho en la propera reunió.
Valentin Montaña prega que estudiem en una propera reunió la problemàtica que té el propietari de la caseta de pedra seca que hem reparat.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El president accidental La secretàriaValentin Montaña Elisenda Forés

No hay comentarios: