jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 08/05/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 8 de maig de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Miquel Martinez president de la Comissió.

Assisteixen: Teresa Minguijon, Esteve Morros i Elisenda Forés que actua de secretària.

Disculpen la seva absència: Valentin Montaña.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 10 d’abril de 2008.

S’aprova l’acta afegint una esmena al final del punt: "La regidora es compromet a mantenir una reunió amb la comissió en el moment en que disposi d’informació més concreta d’aquest projecte comarcal, cosa la qual creu que això pot succeir abans de la propera reunió de la Comissió"
2. Informació de la Comissió Permanent.

S’informa que en la propera reunió de la comissió permanent es tractarà sobre la preparació del plenari. Es proposa que un dels punts a tractar de manera especial en aquest plenari sigui el treball del CMST sobre el PEMU.

3. Revisió de les condicions dels horts per a persones jubilades.

S’informa de les obres que s’estan realitzant en l’espai de Can Dània: neteja de l’espai, acondicionament de la zona on s’han enderrocat els edificis amb perill de caure i la construcció dels habitacles per a les eines de cada jubilat.

També s’exposa que és voluntat de la regidoria de medi ambient l’arranjament de la bassa i l’acondicionament del pou que servirà, també, per regar el jardí botànic mediterrani que es projecta en la zona verda situada al costat del cementeri.

Es planteja la modificació del reglament d’usos dels l’hort atenent que fa cinc anys de la seva elaboració i aprofitant totes les millores de l’espai. S’insisteix des de la comissió que caldria que la concessió fos renovable, tot i que condicionada al compliment de les normes establertes en el propi reglament.

La secretària es compromet a lliurar als i les membres de la comissió l’esborrany del reglament abans de la propera reunió de la comissió.

4. Informació sobre construccions de pedra seca.

El consell proposa mantenir i restaurar la sínia que hi ha en la zona del pinar protegit del pla parcial Muntanyans II i demana conèixer si aquesta sínia està en terreny públic o privat. Pel que fa a la que es manté al costat del pas soterrat caldria, també, restaurar-la correctament. El Consell considera que seria millor restaurar alguna de les sínies existents enlloc de fabricar-ne una de nova amb les peces resultants dels enderrocs de les sínies existents.
5. Proposta d’articles pel proper butlletí.

Es proposa convocar la comissió de comunicació el més aviat possible.
6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

La comissió demana a l’Ajuntament si pot fer una certificació amb el preu de construcció de marge de pedra seca en les unitats adients, d’acord amb l’estudi que va fer Limonium sobre l’itinerari rural, per exemple, i el lliuri al Sr. Salvador Arall.

Es prega retornar les reunions a dilluns.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president La secretària
Miquel Martínez Elisenda Forés

No hay comentarios: