jueves, 12 de febrero de 2009

Acta sessió 14/02/08


ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 14 de febrer de 2008, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, Miquel Martínez president de la Comissió.

Assisteixen:Jordi Cubota, Teresa Minguijon i Elisenda Forés que actua de secretària.

Assisteix com a convidat Eduard Soler, de Limonium.

Disculpen la seva absència: Esteve Morros, Eva Pintado.


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 13 de desembre de 2007.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació projecte itinerari per la zona rural de Torredembarra.

Eduard Soler assisteix a la reunió per rebre els comentaris de la comissió de treball. La comissió lliura unes correccions escrites a mà i comenta que s’han perdut en dos itineraris de tres amb les indicacions lliurades per l’empresa Limonium. Eduard Soler comenta que el motiu és que en un dels itineraris s’ha perdut un tros de camí que antigament havia existit i que els pagesos, el seu dia, es van fer seu conreant-lo i ara s’ha abandonat. Caldria recuperar aquest camí. L’altre camí on els membres de la comissió s’han perdut, el representant de Limonium comenta que hi ha un lloc on està enverdissat i caldria desbrossar-lo per poder-lo recuperar. Ambdues propostes de recuperació estan incloses a la memòria així com la senyalització que afavoriria l’itinerari. En alguns d’aquests cassos, cal tenir present que són espais que estan fora del terme municipal de Torredembarra, però te sentit mantenir-los perquè afavoreix el circuït.

La comissió demana incorporar alguns elements que no han estat contemplats en el recorregut, i el representant de Limonium comenta que les incorporarà i farà les fitxes corresponents per donar per tancat el treball.

També se li demana canviar el nom del camí del "Toro" per camí del "Moro" que és com es coneix localment aquest camí.

Jordi Cubota s’ofereix com a enllaç per aclarir a Limonium tots aquells dubtes que els vagin sorgint de les apreciacions lliurades per part de la comissió.

Abans de final de mes Limonium lliurarà tres còpies a la regidoria amb les apreciacions que ha fet el Consell.

S’acorda demanar com a comissió promotora d’aquest estudi una reunió, en dimecres al matí, un cop es tingui el treball, amb la presidenta del patronat de Turisme per presentar-li el projecte i explicar-li alguns dels objectius de futur. S’acorda fer una reunió prèvia informal per preparar-la.
3. Informació de la Comissió Permanent.

Valentin Montaña comenta que va exposar a la comissió la problemàtica dels abocaments. Es proposa fer una proposta de moció per a la propera reunió. El Valentín l’aportarà la propera reunió.

Teresa Minguijón exposa l’estratègia que es va proposar en el decurs de la reunió de la comissió permanent per afavorir la participació ciutadana en el desenvolupament dels PEMUs de Nucli antic i Baix a Mar. Atenent la importància del tema, es convocarà una reunió amb totes les comissions de treball del CMST com a màxim promotor de la participació ciutadana, abans d’acabar el mes de febrer. En principi s’està treballant per fer-la conjuntament amb la comissió de medi urbà. Resta la confirmació dels redactors de l’estudi.
4. Informació sobre els horts dels jubilats.

Es dona comptes dels treballs de neteja que s’estan duent a terme en els horts dels jubilats, per fases. S’informa que la neteja de l’hivernacle té com a finalitat condicionar-lo per a usos municipals. Cal acabar de condicionar la bassa per poder treure l’aigua del pou per regar els horts, la neteja al voltant de l’hivernacle i el condicionament de la rasa, així com l’extracció d’aigua del pou.

També s’informa que s’està duent a terme un curs de formació, durant tres divendres pel matí i que hi ha la intenció de modificar el reglament de funcionament dels horts, amb la col·laboració del Consell Municipal de Sostenibilitat. La Comissió demana la compareixença del regidor per informar dels canvis que es pensa dur a terme en els horts en una propera reunió.

5. Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’informa que mensualment tenim espai al Som-hi, concretament una pàgina. La comissió proposa passar l’estudi de Limonium el proper mes.

6. Qüestions sobrevingudes.

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

Es prega que es busqui la manera que les finques que hi ha a l’entrada del poble estiguin netes, fent la neteja a nivell municipal i passant les despeses als propietaris, si s’escau.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22hores.


El president La secretàriaMiquel Martínez Elisenda Forés

No hay comentarios: