martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 26.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 26 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Miquel Martinez, vicepresident de la Comissió de Medi Litoral, en absència del president.
Assisteixen: Valentin Montaña, Jordi Riambau, Eva Pintado i Eli Forés que fa de secretària.
Disculpen la seva absència: Maria Teresa Minguijon i Esteve Morros

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 29 de gener de 2007.
S' aprova l' acta amb les següents esmenes: Valentin Montaña vol que s' inclogui que va preguntar perquè al camí de l' arbossarà hi ha llambordes i perquè encara se'n posen en les zones rurals.

A precs i preguntes també es va comentar que al camí del Molí hi ha tot l' asfalt aixecat damunt els murs de pedra seca per efecte de la rasa i que es pregava arranjar-ho el més aviat possible.

En relació a l' abocament de darrera el mini- pavelló, cal que consti que ja s' ha cobert un cop enlloc de netejar-lo i que ara torna a haver-hi restes de construcció de nou.

Cal, també, afegir el nom i cognoms de les persones que intervenen, ja que es pot prestar a confusió.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' informa que ja està acabat aquest butlletí, que inclou un article de camins de l' Esteve Morros, proposat per la comissió i que cal pensar en algun article per al següent.

S' acorda que l' Esteve Morros torni a fer un article, aquest cop sobre el curs d' astronomia i s' acorda que Valentín Montaña faci un article sobre la calçotada, si és que l’arribem a fer el dia 18 de març.

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
S' informa dels premis per aquest any, que contemplen dotació econòmica de 300 euros per a cada modalitat. Atenent que la presentació de convocatòries és el dia 2 d'abril, s' acorda fer la proposta el més aviat possible.

La comissió proposa, un any més, que s' atorgui el premi al pagès més jove que viu de la terra, en l' àmbit de la sostenibilitat social. També es proposa a Salvador Arall i Antoni Sastre com a propietari de la caseta de pedra seca i com a mestre de pedra seca, respectivament, per la seva tasca de preservació de la caseta de pedra seca reconstruïda per la comissió de medi rural, agrícola i forestal, en l' àmbit de la sostenibilitat ambiental.

Es proposa al Miquel Martínez com a representant de la comissió en el jurat.

4. Pressupostos participatius 2008.
S' informa de la tasca duta a terme per la comissió d' economia i pressupostos participatius en el sentit de treballar com obrir el procés a la ciutadania. Es fa molt èmfasi en el retorn de la informació. En la reunió del mes de març la comissió haurà de fer un llistat de prioritats en el seu àmbit per a l' any 2008. Aquesta proposta, juntament amb la que faran la resta de comissions, serà la que es farà arribar a la ciutadania.

S' informa que es treballarà per confeccionar uns dossiers per a facilitar la participació en els centres docents, però de cara al curs vinent.

S' informa de la subvenció que s' ha demanat al Departament d' Interior, Relacions Ciutadanes i Participació per a donar suport a aquest procés, com l' any passat, però aquest any inclouria el treball necessari per a donar suport, també, a la resta del CMST i elaborar els dossiers dels centres docents.

5. Precs i preguntes.
Miquel Martínez pregunta sobre els horts ecològics buits. Informa que continua vacant l'hort de Francesc Mercadé. El de l'Anselm Pijuan es va atorgar a una persona que només s'ha presentat tres cops. El del costat de Miquel Martinez, el que es va atorgar al Sr. Ramon, està sense conrear perquè aquest senyor ha deixat de venir per qüestions de salut. Ha dit que tornarà la clau. Cal que es reclamin les claus i es substitueixin aquestes persones per evitar que hi creixin les males herbes i que aquestes s' introdueixin en els camps veïns.
Es prega, també, fer una carta a totes les persones que tenen hort recordant-los que el que es planta és per consum propi, no per a ser comercialitzat i que facin el rec gota a gota. S' acorda que es duguin a terme inspeccions periòdiques.

Jordi Riambau demana si se sap alguna cosa de l' ermita de la Sort, una pregunta que es va fer en la passada reunió. S' informa que no se' n sap res.

Es prega l' assistència a la propera reunió al procés participatiu del dia 13 de març, sobre la conca del Gaià-Francolí, tot recordant que cal fer aportacions en el camp de la hidrologia local. Es reparteix el material que ens han lliurat des de l' Agència Catalana de l’ Aigua.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

El vicepresident /// La secretària accidental


Miquel Martinez /// Elisenda Forés

No hay comentarios: