martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 29.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 29 de gener de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la Comissió Lluís Suñé, President de la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell Municipal de Sostenbilitat.
Assisteixen: Joan Llos, Valentín Montaña, Miquel Martínez, Ma. Teresa Minguijon, Jordi Riambau, Jordi Cubota, Míriam Solé i Esteve Morros que fa de secretari.
Excusa l’absència Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 27 de novembre de 2006.
S’aprova l’acta del dia 27 de novembre amb una esmena en el punt 2 on ha de constar que l’ Esteve Morros redactarà un article.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
L’ Esteve Morros s’ofereix a redactar l’article titulat “camins”.

3. Projectes de treball per a l’any 2007.
El Lluís Suñé explica que hi ha col·lectius que reclamen la recuperació de la “via morta” i fer xarxa amb els municipis del voltant. A través del Consell Comarcal s’ha posat en contacte amb municipis del Baix Gaià, Tarragonès i Baix Camp per negociar una xarxa de camins coneguda com a “via verda”. Des del Consell Comarcal es pretén la recuperació de camins i alhora unificar estètiques i que hi hagi una coordinació. S’ han demanat subvencions per tal de poder dur a terme aquest projecte.
Comenta que de Limonium no se’n sap res i que abans d’acabar l’any havien de presentar el projecte. Seria interessant tenir el projecte per quan arribi el moment de poder-lo executar.

La Comissió reclama el projecte d’arranjament de camins que es va encomanar a Limonium.

La Teresa Minguijón creu que independentment del projecte que hi ha pendent, Torredembarra pot començar amb l’ arranjament d’alguns camins mitjançant propostes. Proposa anar a veure camins i fer propostes per a executar-los. S’acorda fer una passejada el diumenge 11 de febrer a les 10 del matí, se sortirà de l’ IES Torredembarra que és on comença l’ itinerari 1.

El Valentin Montaña comenta que hi ha petits arranjaments prou importants que s’ haurien de fer.

El Lluís Suñé proposa revisar el primer itinerari.

L’ Esteve Morros creu que tota aquesta tasca s’hauria de coordinar amb Turisme.

El Valentin Montaña vol fer constar que la Comissió agraeix la tasca de difusió que ha fet Turisme però que hi ha un cert descontent de com s’ha portat la feina.

El Lluís Suñé comenta que l’encreuament d’informació entre el Patronat de Cultura, de Turisme i el Consell hauria d’estar coordinat i en tot cas Turisme hauria de promocionar i no executar.

La Comissió no està d’acord en què es va senyalitzar sense demanar opinió a la Comissió. Joan diu que hi ha un protocol de senyalització de la Generalitat.

El Miquel Martínez proposa arranjar el camí de la Sínia de Cabeces. El Lluís Suñé comenta que el Pla Parcial Sínia de Cabeces està aturat fins que no es solucioni el tema de la rasa.

Tothom està d’acord en què els camins que es trobin als plans parcials s’han de respectar al màxim possible.

5. Precs i preguntes.
El Valentin Montaña pegunta perquè al camí de l' Arbossarà hi ha llambordes i perquè encara se'n posen en les zones rurals.

Es comenta que darrera del minipavelló hi ha un abocador que ja s' ha cobert un cop enlloc de netejar-lo i que ara torna a haver-hi restes de construcció de nou.
El Jordi Cubota comenta la runa que hi ha als camins i que des de novembre hi ha una caravana abandonada al Camí Arbosserà. El Lluís Suñé respon que amb el nou contracte d’escombraries es vol contemplar la neteja d’abocaments als camins rurals així com també la neteja dels Muntanyans.

El Jordi Riambau pregunta si es respectaran les restes de l’ Ermita de la Partida de la Sort i es respon que s’haurà de preguntar.

També es comenta que al camí del Molí hi ha tot l' asfalt aixecat damunt els murs de pedra seca per efecte de la rasa i es prega arranjar-ho el més aviat possible.

El Miquel Martínez pregunta per la bomba dels Horts dels jubilats i se li contesta que encara no se’n sap res.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió essent les 21.30 hores.

El president /// El secretari


Lluís Suñé ///
Esteve Morros

No hay comentarios: