jueves, 9 de agosto de 2007

Acta del 28.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 28 de maig de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Miquel Martínez, vicepresident de la comissió en absència justificada del president Lluís Suñé.
Assisteixen: Jordi Cubota, Elisenda Forés, Eva Pintado, Valentin Montaña, Teresa Minguijon i Esteve Morros que fa de secretari.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 26 de març de 2007.
S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Una de les propostes seria mantenir com a president del CMST a l’alcalde i a la presidència de les comissions destinar-hi una persona escollida dins la comissió i demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball quan l’ordre del dia ho reclami dels regidors que estiguin implicats en la gestió de l’àrea. En aquesta comissió es proposen als regidors de Turisme, Medi Ambient, Governació i Obres i Serveis. També és important que l’equip de govern prengui consciència del caràcter d’òrgan consultiu no vinculant que té el CMST.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretària tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. Pel que fa al local propi, diferent de les dependències del Castell, que algunes comissions han reclamat, es considera que no cal.

Les funcions de la comissió permanent també caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria incloure com a punt de cada comissió “informació de la permanent” i en aquesta comissió, “informació de les comissions de treball”.

Preocupa a la comissió el compliment de les mocions i el seguiment dels acords. S’informa de la consecució de la subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana.

Com a tema específic de la comissió hi ha el tema de la neteja d’abocaments incontrolats en la zona rural, que no s’ha pogut solucionar en aquesta legislatura passada.

En la permanent del mes de juny es debatran les propostes i es designarà una comissió que es reunirà amb el nou equip de govern, un cop constituït.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21.30 hores.

El vicepresident /// El secretari

Miquel Martinez /// Esteve Morros

No hay comentarios: