jueves, 9 de agosto de 2007

Acta del 26.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE MEDI RURAL, AGRÍCOLA I FORESTAL DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 26 de març de 2007, es reuneix la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Miquel Martínez, vicepresident de la Comissió.
Assisteixen: Valentín Montaña, Teresa Minguijón, Eva Pintado, Jordi Cubota, Elisenda Forés i Esteve Morros que fa de secretari.
Eduard Soler com a convidat per a explicar el punt 2 de l’ordre del dia.
Disculpen la seva absència: Jordi Riambau i Lluís Suñé.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l' acta de la sessió ordinària del 26 de febrer de 2007.
S’ aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació sobre el Projecte Rural de Limonium s.c.p.
Eduard Soler comença la seva exposició presentant un plànol, que la comissió rebrà en format pdf tant aviat com Limonium el lliuri a la regidoria de medi ambient. També es lliura un exemplar en paper amb el reportatge fotogràfic, organitzat per temes, (arbres, casetes, camins, elements lligats a l’aigua, masos, trones i marges de pedra seca i vegetació mediterrània).

Per a poder observar el màxim d’elements es proposaran diverses rutes. El mapa en pdf contindrà els camins que són transitables i permetin veure el màxim d’elements rurals al llarg del seu recorregut. En el seu moment, de cada element que caldrà destacar, es farà una fitxa i un pressupost per a senyalitzar les rutes.
Consultant el cadastre es podria detectar si els camins són públics o no. Es podria fins i tot veure si alguns camins públics s’han perdut perquè s’han privatitzat.

Caldria incorporar tot allò que la Comissió consideri que no s’ha considerat en l’estudi. El plànol es pot enviar abans de setmana santa.

Eduard Soler explica que li manca encara el catàleg de barraques i el plànol del cadastre que s’ha demanat, respectivament, a Urbanisme i Cadastre. Aquest darrer, caldria que estigués en format digital.

3. Informació sobre els Horts Ecològics.
S’ exposa a la comissió la llista d’espera actualitzada i s’exposa l’existència de dos parcel·les lliures. S’atorguen, per aplicació de barem, a Fernando Garcia i Fernando Bechini. Si no accepten, es proposa assignar les parcel·les a les dues persones següents a la llista que s’ha obtingut amb l’aplicació del barem i que s’adjunta en annex.

La secretària del CMST exposa a la comissió les irregularitats observades al horts, entre les quals destaca l’ocupació de l’ hivernacle per part dels concessionaris dels horts. S’acorda fer una reunió o enviar una notificació als usuaris dels horts en el sentit que evitin ocupar cap espai dins l’ hivernacle pel perill que suposa el seu estat. S’acorda fabricar i instal·lar un cartell anunciant el perill. Es proposa fer una reunió amb representants de la Fundació Onada per a aconseguir espai de l’ hivernacle i que retirin els vidres trencats si l’equipament és de la seva propietat. Si no ho és, és necessari que l’ Ajuntament procedeixi a l’arranjament de l’ hivernacle per a evitar el perill, principalment de caiguda de vidres.

S’acorda fer una moció sol·licitant l’ampliació dels horts en l’espai de davant de Can Dània i vallar l’espai. L’esborrany el farà Eva Pintado.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Hi ha l’article del Valentín Montaña sobre la calçotada i l’ Esteve Morros es compromet a fer-ne un sobre el curs d’ astronomia.

5. Precs i preguntes.
Jordi Cubota pregunta sobre les obres de fusta de la Platja del Canyadell, qui l’ha executat i pagat. Es respon que la regidoria d’ Obres i Serveis.
Es prega, doncs, senyalitzar més adequadament la platja per a augmentar el coneixement de la mateixa.

Pregunta també sobre el tema dels abocadors i es comenta que es va proposar incloure una partida en els pressupostos com a proposta de la comissió en el procés de Pressupostos participatius. Es demana que s’ esbrini si s’ha inclòs als pressupostos i que algú se’n faci càrrec de controlar les recollides. Ell mateix es proposa per ajudar en les tasques de control.

Es prega fer algun acte a la zona verda del Canyadell, que cada cop hi ha més gespa ocupant la zona pública i no està delimitada la zona pública de la privada.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,45 hores.

El vicepresident /// El secretari


Miquel Martínez /// Esteve Morros

No hay comentarios: